Chemistry and Biochemistry

Kristian Petersen

Kristian Petersen

Office: N209
Office Phone: 801-422-4100
Email: nesretep@chem.byu.edu